Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng vtc9 “Lịch phát sóng vtc9”

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ ba ngày 29/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 28 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 27 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 20 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 28th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ hai ngày 28/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 27 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 26 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 19 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:00 [...]

July 28th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, chủ nhật ngày 27/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 26 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 25 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 18 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 26th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ bảy ngày 26/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 25 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 24 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 17 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 25th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ sáu ngày 25/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Payment giá – Tập 24 Trưa – Chiều 00:00 Phim Thái Lan: ngự y hoàng đế of – Tập 23 13:00 PT HQ: Bon Chàng Quý operator – Tập 16 16:10 THTT: “Vì vậy, XO Kiến Thiết the tỉnh Miền Nam” 18:00 THTT: “Vì vậy, XO Kiến Thiết the tỉnh Miền Bắc” [...]

July 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ năm ngày 24/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 23 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 22 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 15 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ ba ngày 22/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 21 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 20 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 13 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, chủ nhật ngày 20/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 19 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 18 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 11 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ bảy ngày 19/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 18 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 17 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 10 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ sáu ngày 18/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 17 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 16 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 9 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »