Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng vtc2 “Lịch phát sóng vtc2”

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ bảy ngày 28-02-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Music faces 06:45 Một vòng Online 07:00 15 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Xã hội thông tin 07:30 07:45 Tuần công nghệ 08:15 Truyền hình thời đại số 08:30 Click 08:45 Tại sao Không 09:00 09:30 F5 Refresh 09:45 Lần theo dấu vết 10:15 10:30 Phiêu lưu cùng ẩm thực [...]

February 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ sáu ngày 27-02-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phong cách số 06:45 Tại sao không 07:00 14 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 07:45 08:15 Lần theo dấu vết 08:45 09:00 Tuần công nghệ 09:30 F5 Refresh 09:45 Phong cách số 10:15 Truyền hình thời đại số 10:30 Điểm đến 11:00 11:30 Music faces 12:00 10 phút cập nhật [...]

February 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ tư ngày 25-02-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 06:45 Click 07:00 12 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Phong cách số 07:45 08:15 Tuần công nghệ 08:45 09:00 Lần theo dấu vết 09:30 F5 Refresh 09:45 Xã hội thông tin 10:00 Tại sao Không 10:15 Truyền hình thời đại số 10:30 Giải mã 11:00 Phong cách số 11:30 Music [...]

February 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ sáu ngày 13-02-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phong cách số 06:45 Tại sao không 07:00 14 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 07:45 08:15 Lần theo dấu vết 08:45 09:00 Tuần công nghệ 09:30 F5 Refresh 09:45 Phong cách số 10:15 Truyền hình thời đại số 10:30 Điểm đến 11:00 11:30 Music faces 12:00 10 phút cập nhật [...]

February 12th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ năm ngày 12-02-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phiêu lưu cùng ẩm thực 06:45 Một vòng Online 07:00 13 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tuần công nghệ: 07:45 Xã hội thông tin 08:00 F5 Refresh 08:15 Phong cách số 08:45 Click 09:00 Truyền hình thời đại số 09:15 09:30 F5 Refresh 09:45 10:15 Click 10:30 Điểm đến 11:00 [...]

February 12th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ tư ngày 11-02-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 06:45 Click 07:00 12 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Phong cách số 07:45 08:15 Tuần công nghệ 08:45 09:00 Lần theo dấu vết 09:30 F5 Refresh 09:45 Xã hội thông tin 10:00 Tại sao Không 10:15 Truyền hình thời đại số 10:30 Giải mã 11:00 Phong cách số 11:30 Music [...]

February 11th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ ba ngày 10-02-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Tuần công nghệ: 06:45 Một vòng Online 07:00 11 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 F5 Refresh 07:30 07:45 Click 08:00 Truyền hình thời đại số 08:15 Xã hội thông tin 08:45 Tại sao Không 09:00 09:30 F5 Refresh 09:45 Lần theo dấu vết 10:15 10:30 Giải mã 11:00 Tuần công [...]

February 9th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ hai ngày 09-02-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Xã hội thông tin: 06:30 Tại sao Không: 06:45 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 07:45 Lần theo dấu vết 08:15 08:45 Truyền hình thời đại số: 09:00 Tuần công nghệ: 09:30 F5 Refresh 09:45 Phong cách số: 10:15 Tại sao Không: 10:30 Giải mã: 11:00 Xã hội thông [...]

February 8th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ bảy ngày 07-02-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Music faces 06:45 Một vòng Online 07:00 15 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Xã hội thông tin 07:30 07:45 Tuần công nghệ 08:15 Truyền hình thời đại số 08:30 Click 08:45 Tại sao Không 09:00 09:30 F5 Refresh 09:45 Lần theo dấu vết 10:15 10:30 Phiêu lưu cùng ẩm thực [...]

February 6th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ sáu ngày 06-02-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phong cách số 06:45 Tại sao không 07:00 14 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 07:45 08:15 Lần theo dấu vết 08:45 09:00 Tuần công nghệ 09:30 F5 Refresh 09:45 Phong cách số 10:15 Truyền hình thời đại số 10:30 Điểm đến 11:00 11:30 Music faces 12:00 10 phút cập nhật [...]

February 6th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »