Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng vtc2 “Lịch phát sóng vtc2”

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ sáu ngày 19 -12 – 2014

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phong cách số: 06:45 Tại sao không 07:00 14 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 07:45 08:15 Lần theo dấu vết: 08:45 F5 Refresh 09:00 Tuần công nghệ: 09:30 F5 Refresh 09:45 Xã hội thông tin 10:15 Tại sao Không 10:30 Điểm đến 11:00 11:30 Music faces 12:00 10 phút cập [...]

December 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ năm ngày 18 -12 – 2014

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phiêu lưu cùng ẩm thực 06:45 Một vòng Online 07:00 13 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tuần công nghệ: 07:45 Xã hội thông tin 08:15 Phong cách số 08:45 Click 09:00 Truyền hình thời đại số 09:15 09:30 F5 Refresh 09:45 10:15 Click 10:30 Điểm đến 11:00 Lần theo dấu [...]

December 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ tư ngày 17 -12 – 2014

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 06:45 Click 07:00 12 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Phong cách số 07:45 08:15 Tuần công nghệ 08:45 09:00 Lần theo dấu vết 09:30 F5 Refresh 09:45 Tại sao Không 10:00 Xã hội thông tin 10:30 Giải mã 11:00 Phong cách số 11:30 Music faces 12:00 10 phút cập nhật [...]

December 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ ba ngày 16 -12 – 2014

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Tuần công nghệ 06:45 Một vòng Online 07:00 11 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 F5 Refresh 07:30 07:45 Click 08:00 Truyền hình thời đại số 08:15 Xã hội thông tin 08:45 Tại sao Không: 09:00 09:30 F5 Refresh 09:45 Lần theo dấu vết 10:15 10:30 Giải mã 11:00 Tuần công [...]

December 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ hai ngày 15 -12 – 2014

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Xã hội thông tin 06:45 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 07:45 Lần theo dấu vết: 08:15 08:45 Truyền hình thời đại số: 09:00 Tuần công nghệ: 09:30 F5 Refresh 09:45 Phong cách số: 10:15 Tại sao Không 10:30 Giải mã 11:00 Xã hội thông tin 11:30 Music faces [...]

December 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 chủ nhật ngày 14 -12 – 2014

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 06:45 Truyền hình thời đại số 07:00 16 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tại sao Không: 07:30 Lần theo dấu vết 08:00 Phong cách số 08:30 09:00 Truyền hình thời đại số 09:15 Click 09:30 F5 Refresh 09:45 10:00 Tuần công nghệ: 10:30 Lần theo dấu vết: 11:00 11:30 Music [...]

December 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ bảy ngày 13 -12 – 2014

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Music faces 06:45 Một vòng Online 07:00 15 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Xã hội thông tin 07:45 Tuần công nghệ 08:15 Truyền hình thời đại số: 08:30 Click: 08:45 Tại sao Không: 09:00 09:30 F5 Refresh 09:45 Lần theo dấu vết 10:15 10:30 Phiêu lưu cùng ẩm thực 11:00 [...]

December 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ sáu ngày 12 -12 – 2014

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phong cách số: 06:45 Tại sao không 07:00 14 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 07:45 08:15 Lần theo dấu vết: 08:45 F5 Refresh 09:00 Tuần công nghệ: 09:30 F5 Refresh 09:45 Xã hội thông tin 10:15 Tại sao Không 10:30 Điểm đến 11:00 11:30 Music faces 12:00 10 phút cập [...]

December 12th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ năm ngày 11 -12 – 2014

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phiêu lưu cùng ẩm thực 06:45 Một vòng Online 07:00 13 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tuần công nghệ: 07:45 Xã hội thông tin 08:15 Phong cách số 08:45 Click 09:00 Truyền hình thời đại số 09:15 09:30 F5 Refresh 09:45 10:15 Click 10:30 Điểm đến 11:00 Lần theo dấu [...]

December 11th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ tư ngày 10 -12 – 2014

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 06:45 Click 07:00 12 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Phong cách số 07:45 08:15 Tuần công nghệ 08:45 09:00 Lần theo dấu vết 09:30 F5 Refresh 09:45 Tại sao Không 10:00 Xã hội thông tin 10:30 Giải mã 11:00 Phong cách số 11:30 Music faces 12:00 10 phút cập nhật [...]

December 10th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »