Home » Lịch phát sóng VOV2 “Lịch phát sóng VOV2”

Lịch phát sóng trên kênh VOV2, thứ năm ngày 24/07/2014

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giáo dục và đào tạo 07:00 Chương trình dành [...]

July 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2, thứ tư ngày 23/07/2014

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giáo dục và đào tạo 07:00 Chương trình dành [...]

July 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2, thứ ba ngày 22/07/2014

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2, thứ hai ngày 21/07/2014

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 [...]

July 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2, chủ nhật ngày 20/07/2014

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 [...]

July 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2, thứ sáu ngày 18/07/2014

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 [...]

July 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2, thứ năm ngày 17/07/2014

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giáo dục và đào tạo 07:00 Chương trình dành [...]

July 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2, thứ tư ngày 16/07/2014

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giáo dục và đào tạo 07:00 Chương trình dành [...]

July 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2, thứ ba ngày 15/07/2014

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 [...]

July 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2, thứ hai ngày 14/07/2014

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 [...]

July 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »